algemene Voorwaarden

 

 1. Alle diensten en prestaties die we schriftelijk ofwel mondeling zijn overeengekomen, zijn onderworpen aan de voorwaarden, hierna bepaald.

 2. Indien niet anders afgesproken, zijn al onze facturen betaalbaar bij aflevering van het afgewerkte product.

 3. Indien het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag niet betaald is, kan het factuurbedrag met 10% verhoogt worden zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is. Het factuurbedrag kan per extra 30 dagen verhoogd worden met 10% over het op dat moment verschuldigde bedrag. Extra kosten die worden gemaakt door wanbetaling zullen worden doorberekend naar de cliënt.

 4. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft 'Trending Videoproducties' het recht verdere werken/leveringen te staken.

 5. Bij onze afgesproken prijzen gaan we ervan uit dat de cameraman(nen) aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen project tot het einde van het project, eventuele pauzes inbegrepen.

 6. Als er verplaatsingskosten aangerekend worden welke vooraf niet bekend waren, worden eventuele meerkosten bijgerekend.

 7. Bij een vroegtijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt, niet te wijten aan 'Trending Videoproducties', zijn we genoodzaakt de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aan te rekenen. Als dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen voor de afgesproken productiedag is er een minimum van 1/3 van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

 8. Het product wordt bewerkt naar inzicht van 'Trending Videoproducties', uiteraard met de wensen van de opdrachtgever in gedachte. De productie blijft vanzelfsprekend een subjectief product. Als deze niet naar de wens van de opdrachtgever is, kan dit dan ook nooit als reden ingeroepen worden door de opdrachtgever, als reden van niet-betaling van de factuur.

 9. Als er klachten zijn over de afgeleverde werken van 'Trending Videoproducties', moeten deze op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan 'Trending Videoproducties' Buddenakker 8, 8331XP Steenwijk. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

 10. Als er door onvoorziene omstandigheden een aanvaarde opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen. Onvoorziene omstandigheden zijn o.a. maar niet beperkend: technische redenen, stroomuitval, beschadiging van apparatuur, slechte weersomstandigheden, apparatuurstoring, verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen), etc.

 11. De afgesproken deadline wordt uiteraard gehandhaafd maar kan echter nooit als bindend worden beschouwd. Een eventuele vertraging geeft de cliënt nooit het recht op een schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren.

 12. De reglementering betreffende belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen en de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

 13. Als er verplichtingen ontstaan ten overstaan van SABAM, vallen deze volledig ten laste van de cliënt.

 14. Alle producties van 'Trending Videoproducties' vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van onze producties, geheel of gedeeltelijk, is verboden en uiteraard strafbaar. 'Trending Videoproducties' zal bij niet naleving hiervan altijd de overtreder gerechtelijk vervolgen.

 15. Producties van 'Trending Videoproducties' kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden tenzij er schriftelijk gezamenlijk overeen is gekomen dat dit niet wenselijk is.
 16. Indien een opdracht uitblijft mogen aangereikte schriftelijke plannen welke concepten bevatten niet worden gebruikt. Een uitgeschreven concept is intellectueel eigendom van ‘Trending Videoproducties’ en er zullen kosten in rekening worden gebracht wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat specifieke ideeën uit dit plan zijn gebruikt. Het maximale bedrag wat hiervoor in rekening kan worden gebracht bedraagt € 150,-.

 17. Als de cliënt een reproductieopdracht geeft, wordt hij verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn.

 18. Overgedragen leveringen worden niet teruggenomen.

 19. Tenzij anders aangegeven zal 'Trending Videoproducties' gemaakte opnames slechts bewaren gedurende 30 dagen na aflevering van het eindproduct. De basisopnames blijven altijd eigendom van 'Trending Videoproducties'. Indien de cliënt de gemaakte basisopnames van 'Trending Videoproducties' langer wil laten bewaren, zal men dit schriftelijk moeten melden en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht.